Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Op vraag van de koper gebeuren de leveringen op het adres van de koper. In elk geval worden alle goederen geleverd op goed berijdbare wegen.
   
 • Eventuele klachten dienen binnen 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.
   
 • Betaling: contant of netto binnen 30 dagen na factuurdatum.
   
 • De schadevergoeding voortvloeiend uit eventuele verborgen gebreken kan niet hoger zijn dan de vergoeding waartoe de fabrikant gehouden is, zij kan daarenboven nooit hoger zijn dan de aankoopprijs van het gebrekkig product.
   
 • Het risico van de geleverde goederen gaat over de koper op het ogenblik dat de goederen het bedrijfsgebouw te Lochristi verlaten. Ook het transport gebeurt op risico van de koper.
   
 • Voor alle betwistingen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.